[How to] Using multiple PuTTY as tabs

As a server developer/ server manager, you must know PuTTY - a SSH console. But the problem is when you are working with a lot of machine, each PuTTY session will open in a new Windows, it is very inconvenient and chaotic because there will be a lot of Windows.

I found that using PuTTY as tab will be very easy and convenient, because instead of multiple Windows, there will have only ONE Windows (a container) and multiple tabs which are multiple PuTTY session, and you can even NAME those tab so you can easily manage those PuTTY session. And the tool I'm using is

Develop your program in CLOUD

Are you a developer? If yes, then maybe you are used to dev program on your local computer, it take time to prepare an environment to dev. I found out some SAAS website that provide a coding environment online for FREE, that's means you don't need to install IDE, and you can code everywhere with device that can access the internet, also you can customize the environment to what you need (customize the cloud VM with full sudo access).

These service are:
- Koding : https://koding.com
- Cloud9 (C9) : https://c9.io
- Codeanywhere : https://codeanywhere.com

Using these service, you can develop your website/program with any programming language/framework you want such as PHP, Python, Perl, Ruby, Wordpress, NodeJS...
Try them and leave comment of your opinion about these service.

[VPS] Cheapest US VPS $1/month 512MB VPS & Dedicated Servers...!

ChicagoVPS have just started a promotion for new VPS orders that you can use for yourself or share with your friends, this promo is valid throughout the rest of June.

Before order a VPS, please register an account by using this link

Immediately available ChicagoVPS have the following promotions which will be instantly setup upon payment:

Special #1:

512MB Guaranteed RAM
512MB vSwap
20 GB RAID-10 Protected Diskspace
500GB Monthly Bandwidth
1Gbit Port
1 IPv4 Address
OpenVZ Virtualization Platform
Instant Setup
Price: $12 per year (only $1/month!!)
Order Now! https://billing.chicagovps.net/cart.php?a=add&pid=443

Special #2:

2048MB (2GB) Guaranteed RAM
2GB vSwap
50 GB RAID-10 Protected Diskspace
2TB Monthly Bandwidth
1Gbit Port
1 IPv4 Address
OpenVZ Virtualization Platform
Instant Setup
Price: $29 per year ($2.42/month)
Order Now! https://billing.chicagovps.net/cart.php?a=add&pid=444

These promotions will not last long, be sure to order yours and let all your friends know about these awesome specials.

ChicagoVPS have also received a shipment of servers this week so they have stocked up their bargain bin inventory with some more dedicated servers at unbeatable pricing! Check it out, dedicated servers starting at $25/month: https://billing.chicagovps.net/cart.php?gid=30
Use promo code JUNE2014 for an extra $5/m off on any server in the bargain bin!

Please let me know if you have any questions in regards to these specials!

[TUT] How to complete the 2048 tile game

Do you ever heard about Flappy Bird? Flappy Bird is a hottest game a time ago, but it was deleted by it's creator, and the new hot game appear: 2048 tile game. You can download the game on App Store or Google Play, or you can play online at http://gabrielecirulli.github.io/2048/

2048 is a tile game, you need to use your brain. The game has a board included 4x4 tile, the rule is easy: you have to use arrow keys to move entire tile up, down, left, right to complete the game:

 - Each time you move, the number tiles on board will be move to the direction you want and another tile will appear randomly (tile with number 2 or 4) on the empty tiles.
 - 2 tiles with the same number on the way you move will be merge together and become 1 number tile with the value is the sum from 2 tiles before.

To win, you have to merge tiles to create the 2048 tile. It sound easy, but it's hard to win. Anyway, I found a strategy to complete the game, that strategy I called it "3 magic directions".

I called it with that name because the method of this strategy is to use only 3 adjacent directions movement to sort the tile (example: up-right-down, or right-down-left), you shouldn't or avoid using the other direction.

This strategy is use to sort the tile by [n,n*2,n*4,n*8] (example: [64,128,256,512] ) of a row or column at the middle direction in 3 adjacent directions.
Example:
 - If you use left-down-right: then sort the 4th row (the last row at the bottom standing at the DOWN direction - the middle direction in 3 adjacent directions)
 - If you use up-right-down: sort the 4th column (the last column on the right - the middle direction in 3 adjacent directions)
2048 tile game how to win
Use left-down-right

Note: Use should only use the other direction if you can't move any more using 3 adjacent directions.

This is my result using up-right-down
2048 tile game win
Use UP-RIGHT-DOWN
P/S: use this strategy will increase the chance to win up to 90%
Wish you have a fun time with this game. Any problem, feel free to leave comment. Thanks all ^^

[TUT] Cách để hoàn thành game 2048

Như các bạn đã biết, hiện tượng Flappy Bird nổi đình đám trong thời gian qua nay đã lắng xuống, thay vào đó là hiện tượng mới tên là 2048. Bạn có thể tải game trên App Store hoặc Google Play, hoặc chơi online tại http://gabrielecirulli.github.io/2048/

2048 là một dạng tile game, một trò chơi mang tính trí tuệ, trò chơi là 1 bàn cờ gồm 4x4 ô, cách chơi rất đơn giản, đó là dùng các phím di chuyển lên, xuống, trái, phải để hoàn thành trò chơi:

 - Mỗi khi bạn dùng 1 phím di chuyển thì các ô số hiên có trên bàn cờ sẽ dồn về phía đó và sẽ xuất hiện thêm 1 ô số khác (ngẩu nhiên 2 hoặc 4) ở những ô trống còn lại một cách ngẫu nhiên.
 - 2 ô có số giống nhau khi được dồn về 1 phía sẽ cộng dồn vào nhau và sẽ mất đi 1 ô trong 2 ô đó.

Mục tiêu của trò chơi là ghép các ô với nhau sao cho ghép thành ô có số 2048. Thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng khi chơi rồi mới biết nó khó. Tuy nhiên, mình đã tìm hiểu được chiến thuật để có thể hoàn thành trò chơi, chiến thuật đó mình gọi là chiến thuật "3 hướng liền kề".

Vì sao mình lại gọi như vậy, đó là vì phương thức của chiến thuât này là chỉ dùng 3 hướng di chuyển kế nhau để sắp xếp các ô (ví dụ: trên-phải-dưới, hoặc phải-dưới-trái), không nên hoặc hạn chế dùng tới hướng di chuyển còn lại.

Mục tiêu của chiến thuật này là làm sao để sắp xếp các ô theo thứ tự [n,n*2,n*4,n*8] (ví dụ: [64,128,256,512] ) của hàng hoặc cột nằm ở hướng giữa trong 3 hướng liền kề.
Ví dụ:
 - Đối với trái-dưới-phải: thì sắp xếp hàng thứ 4 từ trên đếm xuống (hàng này nằm hướng dưới - hướng giữa trong 3 hướng)
 - Đối với trên-phải-dưới: thì sắp xếp cột thứ 4 từ trái đếm qua (cột này nằm ở hướng phải - hướng giữa trong 3 hướng)
2048 tile game how to win
Đối với 3 hướng trái-dưới-phải (các ô được sắp xếp thứ tự)

Lưu ý: Chỉ nên dùng hướng di chuyển còn lại khi không còn hướng di chuyển nào trong 3 hướng liền kề được nữa.

Và đây là kết quả của mình khi dùng 3 hướng trên-phải-dưới
2048 tile game win
Đối với trên-phải-dưới
P/S: sử dụng chiến thuật sẽ tăng khả năng chiến thắng của bạn lên khoảng 90%
Chúc bạn chinh phục được game này, có góp ý hay thắc mắc, các bạn cứ để lại lời nhắn. Thanks all ^^

Sponsors